Drukuj

Rekrutacja

Użytkownik. Opublikowano w Szkoła

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS IV oraz VII

a) Uchwała Nr 1523/2017 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r. (pobierz)
b) Uzasadnienie do Uchwały (pobierz)
c) Załącznik nr 1 do uchwały - Procedura składania wniosków (pobierz)
d) Załącznik nr 2 do uchwały - Harmonogram przyjęć uczniów (pobierz)
e) Załącznik nr 3 do uchwały - Wniosek i oświadczenie dla Rodziców (pobierz)
 


 REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

 Harmonogram dla kandydata do oddziałów dwujęzycznych (pobierz)

W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch języków obcych. W naszej szkole odpowiadamy na wymagania, jakie stawia nam rzeczywistość, dlatego od 13 lat mamy w ofercie edukacyjnej oddziały dwujęzyczne, w których uczy się młodzież otwarta na nowe doświadczenia językowe.

Co roku tworzymy oddziały dwujęzyczne, czyli klasy, w których oprócz standardowej realizacji podstawy programowej w języku ojczystym, proponujemy naukę dwujęzyczną przedmiotów „niejęzykowych”.

Od przyszłego roku szkolnego (2018/19) planujemy nabór uczniów do dwóch klas dwujęzycznych „francuskich” oraz jednej „angielskiej”. Dwujęzyczność będzie realizowana wg poniższego:

1. nauka biologii i informatyki z elementami języka francuskiego. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych będą mieli w klasie VII i VIII po 5 godzin języka francuskiego. Poza językiem francuskim uczniowie klas dwujęzycznych będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

2. nauka chemii i fizyki z elementami języka angielskiego. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych będą mieli w klasie VII i VIII po 5 godzin języka angielskiego. Poza językiem angielskim uczniowie klas dwujęzycznych będą uczyli się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF A2 (język francuski). Oprócz certyfikatu biegłości językowej absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia klasy dwujęzycznej, które umożliwi im kontynuowanie nauki języka francuskiego lub języka angielskiego w klasach dwujęzycznych w renomowanych liceach warszawskich.

Aby dostać się do VII klas dwujęzycznych (francuskich i angielskiej) należy pamiętać o rejestracji w naborze elektronicznym (na TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH). Test odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00.

 

I. TERMINY I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

Informacja o szkołach podstawowych, które będą prowadziły nabór do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019 zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji pod koniec lutego br. oraz na szkolnej stronie internetowej.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie w terminach określonych w  HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ KANDYDATA, który zostanie opublikowany na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w marcu br. oraz na szkolnej stronie internetowej.

Nabór odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu  rekrutacji i rozpocznie się dla KANDYDATA, wzorem ubiegłego roku, w połowie maja. Sprawdzian predyspozycji językowych przewidywany jest na początek czerwca br. (7 czerwca 2018r.)

 

II. ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

 

1. PODSTAWY PRAWNE

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203);
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
  • Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

2. ZASADY PRZYJĘĆ

Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych - wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się. 

Informacje ogólne: sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły podstawowej. Odbędzie się on we wszystkich szkołach w tym samym czasie – 7 czerwca 2018 r. o godz. 9:00. Sprawdzian ten przeprowadzany jest w języku polskim i ma na celu „zbadanie” predyspozycji ucznia do nauki języka obcego.

 


 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 2 marca br.

Szczegółowe informacje tj.: harmonogram, zasady oraz kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie Biura Edukacji 30 stycznia br. w aktualnych komunikatach oraz na stronie internetowej szkoły. 


a) Harmonogram przyjęć uczniów (pobierz)

b) Instrukcja - wyszukiwarka obwodów szkolnych (pobierz)

c) Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych (pobierz)

d) Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych (pobierz)


 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

a) Harmonogram rekrutacji (pobierz)

b) Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (pobierz)

c) Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (pobierz)

d) Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (pobierz)